Invitasjon til kompetansesamlinger om dysleksi skuleåret 2020/2021

Tema: Dysleksi med utgangspunkt i Logos-kartlegging
Målgruppe for kompetansesamlinger: Pedagogar/spesialpedagogar/logopedar som arbeider med kartlegging og tiltak knytt til dysleksi.

Det har kome ynskje frå fleire skular om at ein gjerne vil ha meir kompetanse på kartlegging og tiltak for elevar med dysleksi/lese-og skrivevanskar.Vest-Telemark PPT ynskjer difor åinvitere til kompetansesamlingermed fokus på dette. Det er ikkje eit krav at deltakarar har Logos-kompetanse, men det er ynskjeleg at du er ein av skulens representantar forkartleggingog tiltak i forb. med lesing-og skriving.

Det er eit mål at samlingeneskal vere ein viktig møteplass derdeltakarar frå ulike skular kan drøfte gode rutinar og praksis rundt arbeidet med dysleksi og kartlegging av dette.

Klikk her for meir info og påmelding
http://www.vesttelemarkppt.no/dysleksi-kompetansesamling/.

Nettverk og kurs for vår og haust 2020/2021

Dysleksinettverk Vest-Telemark

PPT Vest-Telemark arrangerer fire dysleksinettverk med invitasjon til alle skular for skuleåret 2020/2021. Meir informasjon om fagleg innhald og tema kjem snart. Hald av fylgjande tysdagar kl 1300 – 1430: 27. oktober 2020, 8. desember 2020, 2. februar 2021, 20. april 2021

Nettverk for opplæring/stimulering av barn og unge med multifunksjonshemming

Spesped-nettverket arrangeres 27.aug 2020, 12.nov 2020, 18. feb 2021 og 6.mai 2021. Tid: Kl. 9.00 – 11.30 | Stad: PPT (så lenge det er 8 deltakarar tilsaman).

Nettverk for opplæring av Fleirspråklege barnehagebarn

28.okt 2020 og 24. mars 2021 på Kviteseid Kommunehus, kommunestyresalen 3. høgda. Klokka 11.30 – 14.20.

Tilmelding til PPT for elevar i vidaregåande skule

Vest-Telemark PPT skal nytte dei same skjema for tilmelding og pedagogisk rapport som dei nyttar i Vestfold/Telemark fylkes PPT
Henvisningsskjema og vedlegg til henvisningsskjema (pedagogisk rapport finn de i lenkene:

Henvisningsskjema:

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/henvisning-til-pedagogisk-002.docx

Vedlegg til henvisningsskjema:

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-mal-vete.docx