Invitasjon til kompetansesamlinger om dysleksi skuleåret 2020/2021

Tema: Dysleksi med utgangspunkt i Logos-kartlegging
Målgruppe for kompetansesamlinger: Pedagogar/spesialpedagogar/logopedar som arbeider med kartlegging og tiltak knytt til dysleksi.

Det har kome ynskje frå fleire skular om at ein gjerne vil ha meir kompetanse på kartlegging og tiltak for elevar med dysleksi/lese-og skrivevanskar.Vest-Telemark PPT ynskjer difor åinvitere til kompetansesamlingermed fokus på dette. Det er ikkje eit krav at deltakarar har Logos-kompetanse, men det er ynskjeleg at du er ein av skulens representantar forkartleggingog tiltak i forb. med lesing-og skriving.

Det er eit mål at samlingeneskal vere ein viktig møteplass derdeltakarar frå ulike skular kan drøfte gode rutinar og praksis rundt arbeidet med dysleksi og kartlegging av dette.

Klikk her for meir info og påmelding
http://www.vesttelemarkppt.no/dysleksi-kompetansesamling/.