Dagleg leiar 100% fast stilling

Vest-Telemark PPT er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark Fylkeskommune. Kontorstaden er i Kviteseid, med Kviteseid som vertskommune.

Kontoret har 7 fagstillingar og 1 merkantil stilling.

Ein vektlegg førebyggjande og systemretta arbeid, for å bidra til eit godt lærings- og utviklingsmiljø i barnehagar og skular.

Me har ledig stilling som

Dagleg leiar 100% fast stilling

Frå 1.8.2018 er det ledig 100% fast stilling som dagleg leiar ved Vest-Telemark PPT IKS.

Dagleg leiar har omlag 50% stilling til leiing, den resterande delen er i hovudsak no knytt til systemarbeid i barnehage og skule. Vidare vil dagleg leiar ha ansvar for vidareutvikling av tverretatleg samarbeid, for å gje eit heilskapleg tenestetilbod til brukarane.

Leiaren skal bidra til ein innovativ og proaktiv teneste ovanfor dei samarbeidande kommunane.

Leiaren har fag-, økonomi- og personalansvar, og rapporterar til styret.

Me legg vekt på følgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • relevant høgare utdanning (høgskule/universitet)
 • leiarerfaring og/eller leiarutdanning
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kunnskap om relevant lov og avtaleverk
 • nytenkande og evne til å inspirere og motivere
 • stor arbeidskapasitet, evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • personleg eigna til stillinga

Me kan tilby:

 • lønn etter avtale
 • tilsetjing på kommunale vilkår
 • utfordrande arbeidsoppgåver i ein service- og utviklingsorientert teneste
 • eit godt arbeidsmiljø
 • kultur for deling av kompetanse
 • høve til fagleg utvikling
 • godt samarbeid med barnehagane og skulane i regionen

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Ber om at attesterte vitnemål og attester blir tatt med i intervju.

Dei som vert tilsett, må leggje fram tilfredsstillande politiattest.

Søkjaren må disponere eigen bil i tenesta.

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å henvende seg til styreleiar Sverre Sæter (rådmann i Nissedal kommunen), mob.: 99 34 08 62 eller e-post: sverre.seter@nissedal.kommune.no.

Søknad med CV på elektronisk søknadsskjema på nissedal.kommune.no.

Velkomen som søkjar!

Søknadsfrist 05.05.18.