Tilmelding til PPT

Før tilmelding til PPT

Her finn du dokument som omhandler samarbeid og rutiner med skule og barnehagar før ei eventuell tilmelding.

Signere dokument

Tilmelding til PPT

Når tilmeldinga kjem frå barnehagen/skulen, skal det alltid følgje med ein pedagogisk rapport.

Rapporten skal mellom anna gjere greie for barnet/eleven sine vanskar og kva som er gjort tidlegare for å avhjelpe vanskane. Viser til tilmeldingsskjemaet.

Ei tilmelding til PPT skal berre skje i samråd og forståing med heimen.

Foreldre kan ta direkte kontakt med PPT