Introduksjon til vidaregåande opplæring omsett til 5 språk

Fylka si informasjonsteneste for søkarar til vidaregåande opplæring har valt ut sentral informasjon om vidaregåande opplæring frå vilbli.no og omsett det til 5 språk. Det er no tilgjengeleg som eiget menypunkt på nettstaden.

  • Informasjonen gir ei grunninnføring i kva vidaregåande opplæring er og kva dei unge bør tenkje på før dei søkjer vidaregåande opplæring.
  • Tekstane er lagt til rette med tanke på elevar med minoritetsspråk og føresette som ikkje har tilstrekkelege norsk- og engelskferdigheiter.
  • Innhaldet er og tilgjengeleg som ein pdf som du kan laste ned og skrive ut alt i ein vending – inkludert omtalene av utdanningsprogramma.

Innhaldet finst på fylgjande språk:

Utdanningsprogram og oppgåver på 21 språk

Fordi dari og tigrinja er nye språk på vilbli.no, er og utdanningsprogramomtaler, quiz og «Kva kan passe for deg?»-oppgåvene tilgjengeleg på disse to språka, i tillegg til dei 19 språka som allereie var publisert:

Meir informasjon

For meir informasjon, gå til vilbli.no.