Fleirspråkleg opplæring

Nettbasert to-språkleg fagopplæring (info oppdatert mars 2021)

Naturfag og matematikk | Digilaer.no

Link over fører til eit nytt tilbod (pr 22.02.2021) som er retta mot elever i ungdomsskole, eller vgs, som har rett til særskilt norskopplæring etter §2-8 eller 3-12, på språkene arabisk, somali, tigrinja. Undervisning i sanntid over nett. NB!! Søknadsfrist og begrensa plass.

Fylgjer av rett til særskilt opplæring i norsk for språklege minoriteter: Dersom det er naudsynt, har eleven og rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Morsmålsopplæringen kan leggjast til ein annan skule enn den eleven går på. Rettigheten til særskilt språkopplæring gjeld fram til eleven har tilstrekkelege ferdigheiter til å følge ordinær opplæring. Kven som er aktuelle for dette fylgjer av: Har eleven rett til særskilt språkopplæring? (udir.no)

Informasjon til skoleeier, skoleledelse, faglærere:
Ny kompetansepakke om tospråklig fagopplæring – NAFO (oslomet.no)

Målgruppe

Det er skuleeigar som har ansvar for at skulane gir elevar som har rett til det, særskilt språkopplæring. Kompetansepakka er derfor primært laga for dei som jobbar på skulen eller på skuleeigarnivå, i kommunen eller fylkeskommunen.

Ved gjennomgang av nye læreplanverk på området, synast retten til å få morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring styrka, dersom man skal fylgje mål i opplæringsplanen. Særlig gjeld det utvikle/styrke evne til refleksjon og kritisk tenkning, deltaking, samt tverrfaglige tema.

Sjå kort filmsnutt: Hva er nytt i grunnleggende norsk for språklige minoriteter? (udir.no)

Der skulen er i beit for tospråklig fagopplæring bør kjøp av tospråklig fagopplæring på nett vere aktuelt.
Eksempel på firma som selger dette over nett: Mange språk/fagområder, utført av lærere eller studentar på universitet i Norge: Superprof privatundervisning – Finn en privatlærer

Andre nyttige ressursar

Morsmålsaktiviserende læring vil være mest effektiv når man har tilgang til flerspråklig personale i barnehagen eller skolen (utdanningsnytt.no)

Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen | www.statped.no

Nettressurs for tospråklig opplæring: Tema Morsmål – Tospråklige undervisningsopplegg (morsmal.no)

Kartlegging i grunnleggjande norsk

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartleggingsverktoy-i-grunnleggende-norsk/