Tilmelding til PPT for elevar i vidaregåande skule

Vest-Telemark PPT skal nytte dei same skjema for tilmelding og pedagogisk rapport som dei nyttar i Vestfold/Telemark fylkes PPT
Henvisningsskjema og vedlegg til henvisningsskjema (pedagogisk rapport finn de i lenkene:

Henvisningsskjema:

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/henvisning-til-pedagogisk-002.docx

Vedlegg til henvisningsskjema:

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-mal-vete.docx