Tilvising til PPT

Før tilvising til PPT

Her finn du dokument som omhandler samarbeid og rutiner med skule og barnehagar før ei eventuell tilvising.

Signere dokument

Tilvising til PPT

Når tilvisinga kjem frå barnehagen/skulen, skal det alltid følgje med ein pedagogisk rapport.

Rapporten skal mellom anna gjere greie for barnet/eleven sine vanskar og kva som er gjort tidlegare for å avhjelpe vanskane. Viser til skjema for tilvising.

Ei tilmelding til PPT skal berre skje i samråd og forståing med heimen. Foreldre kan ta direkte kontakt med PPT.

Skjema for tilvising og pedagogisk rapport

Skjema for utfylling av  kompetansemål 

Kartlegging og vurdering av minoritetsspråklege elevar